Season Tour name Picture gallery
2015 / 2016 2 - Skikurs Skikurs 2016
2015 / 2016 5 - Skiopening Skiopening
2014 / 2015 2 - Skikurs Skikurs 2015